Türkiye tarımı İnegöl'de konuştu

12 Kasım, 2017 | Genel Haber | GRTC

Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) yeni Türkiye’nin tarım politikalarını İnegöl Belediyesi’nin katkılarıyla 11-12 Kasım 2017 tarihlerinde İnegöl’de gerçekleştirmiş olduğu geniş katılımlı bir çalıştayda detaylı olarak ele aldı. Çalıştay kapsamında Türkiye genelinde farklı üniversitelerde ilgili alanlarda araştırmalarını sürdürmekte olan akademisyenlerce tartışılan hususlar aşağıdaki maddelerde özet olarak sunulmuştur. Önümüzdeki süreçte detaylı rapor ve kitabımız kamuoyuna sunulacaktır.

 1. Yeni Türkiye’nin inşasında tarım alanına yönelik politikalarda öncelikle çiftçi ve üretici ayrımı yapılmalıdır. Destekleme politikaları ortaya konulurken bu ayrıma dikkat edilmelidir.
 2. Çiftçilik sadece tarımın değil toplumun tüm alanlarının etkileşim içinde bulunduğu bir yapıdır. Bu yapıya yönelik yatırımlarda sosyal devlet anlayışı öncelenmelidir.
 3. Devletin diğer kurumlarında olduğu gibi tarımda da bürokratik hantallık ve alan-yetki çatışması her türlü verimin önündeki en büyük engeldir.
 4. Yeni Türkiye politikalarında tarım; çiftçi, köy, ilçe, il, bölge ve ülke sıralaması içerisinde ele alınmalıdır.
 5. Her bir köy bir ticari işletme (kooperatif vb.) gibi ele alınmalı ve o köyde bulunan tüm çiftçiler bu ticari işletmenin ortakları olmalı, bu yapının içerisinde muhtar, ziraat mühendisi, veteriner hekimi ve kaymakamlık temsilcisi yer almalıdır.
 6. Tarımsal planlamada havzaları esas alan bölgesel kararlar; ülkenin çıkar ve menfaatleri göz önünde bulundurularak, Bakanlık tarafından alınmalıdır. Havzalarda yapılacak üretimin süreci yerel unsurlarca kararlaştırılmalıdır. Merkezi yönetim planlama ve denetim açısından sorumlu olmalı, saha yerel aktörler tarafından yönetilmelidir.
 7. Tarımsal veri istatistiklerinin bazı alanlarda gerçeği yansıtmadığı için bu alanla ilgili detaylı çalışmalar yapılmalıdır.
 8. Bitkisel üretimde stratejik ürünler (fındık, çay, şekerpancarı, pamuk vb.) tespit edilerek, her bir ürün için bakanlık bünyesinde stratejik sorumlu (süpervizör) tayin edilmelidir.
 9. Ülkemizde kırmızı et açığının kapatılması için koyunculuğun geliştirilmesi ve mera ıslah çalışmaları eşzamanlı olarak hayata geçirilmelidir.
 10. İlköğretim okullarından başlamak üzere müfredata tarım, gıda ve hayvancılık ile ilgili bilgiler veren uygulamalı dersler konulmalıdır.
 11. Kırsal kesimdeki genç nüfusun evlenebilmek için tarım ve hayvancılığı terk ederek kente göç ettiği bir gerçek olup, bu sosyal problemin ortadan kaldırılması adına Tarım Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ortaklaşa çalışmalar yapmalıdır.
 12. Tarımsal desteklemelerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, izlenebilmesi ve etki değerlendirme analizlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için desteklemeler Bakanlıktan bağımsız bir kurum tarafından tek elden verilmelidir.